Trang nhất » Tin Tức » Tin tức & Sự kiện

Thông báo

Thứ sáu - 14/09/2018 15:29
Thông báo

Thông báo

Danh mục TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4; Danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
   
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẮK LẮK
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-QLCL         Đắk Lắk, ngày       tháng 9 năm 2018
 
 
 
THÔNG BÁO
Danh mục TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4;
Danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

 
 
 

Thực hiện Công văn số 1558/SNN-VP ngày 20/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT, V/v tuyên truyền tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản xin thống báo đến quý tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk “Danh mục TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4” và “Danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích” đang thực hiện tại đơn vị cụ thể như sau:
1. Danh mục TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4  (Theo Quyết định 2036/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công bố bổ sung các bộ TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa phương trong các năm 2018-2019) gồm 4 thủ tục:
TT Tên thủ tục hành chính đang áp dụng tại Chi cục Mức độ
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 3
2 Thủ tục cấp mới xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Đang đề nghị bãi bỏ
3 Thủ tục cấp lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Đang đề nghị bãi bỏ
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 3
5 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn. 3
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP. 4
 
 
            2. Danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (Theo Quyết định 2026/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Về việc công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 6)) gồm 3 thủ tục:
          - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
          - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.
          - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP.
          3. Giải thích từ ngữ:
          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép tổ chức, cá nhân điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến Chi cục cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trực tuyến. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhưng cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh.
Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã công bố nhiều danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trong đó có Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm nêu ở trên. Theo đó, khi đến các điểm giao dịch bưu điện, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Để tạo thuận lợi cho người dân, việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính có thể thực hiện tại các điểm phục vụ của bưu điện hay tại nhà nếu người dân có nhu cầu; tiếp đó, nhân viên bưu điện sẽ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới địa chỉ được tổ chức, cá nhân yêu cầu.
Điểm thuận lợi ở đây là sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên bưu điện sẽ rà soát xem hồ sơ đã đầy đủ thì mới nhận, còn nếu chưa đủ sẽ hỗ trợ người dân hoàn thiện bộ hồ sơ và thu tiền hộ cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian chuyển hồ sơ đi được thực hiện 3 lần trong ngày (11 giờ, 15 giờ và 17 giờ), quá trình giải quyết thủ tục hành chính được bưu điện theo dõi qua hệ thống riêng để kịp thời nhận kết quả và phát lại cho người dân. Bảng thu phí dịch vụ được công khai niêm yết tại bưu điện xã với mức phí trung bình khoảng 40.000 đồng/hồ sơ.
Theo quy định, nhiều đối tượng được miễn, giảm 50% giá cước dịch vụ như Mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sỹ; người dân thuộc hộ nghèo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ…
Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giúp các tổ chức, cá nhân không phải mất thời gian và chi phí đi lại trụ sở Chi cục để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với những người ở vùng sâu, vùng xa, địa hình cách trở, đi lại khó khăn. Với dịch vụ này, tổ chức, cá nhân chỉ cần đến các điểm giao dịch của bưu điện để được hướng dẫn đăng ký và nhận được kết quả trong thời gian sớm nhất.
Trên đây là thông báo vềDanh mục TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4” và “Danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích” đang áp dụng tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh được biết, thuận tiện trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục./.
 
Nơi nhận:    
- Sở NN và PTNT (để b/c);                                               
- UBND các huyện, thị xã, TP.BMT; 
- Lãnh đạo Chi cục;
- Đăng trang web của Chi cục;
- Niêm yết tại bộ phận một cửa Chi cục;
- Lưu: VT, (ha-23b).                                                       
  CHI CỤC TRƯỞNG
         (đã ký)
   
 
Trần Ngọc Thanh
Xem bản gốc tại đây/uploads/news/2018/thong-bao-tthc.pdf
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký kiểm tra, chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện
Hỏi đáp

Tin Tức Nổi Bật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 399

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2386

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 682865

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố
http://www.nafiqad.gov.vn/
Sở Nông Nghiệp Đắk Lắk
Bo Nong Nghiep

Liên kết